Internal Accountant (Quantity: 01)

  • Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh từ chứng từ kế toán trên phần mềm AMIS, MISA và SMART SHEET
  • Theo dõi tạm ứng, hoàn ứng và đề nghị thanh toán từ các phòng ban
  • Ghi nhận xuất – nhập – tồn nguyên vật liệu, hàng hóa
  • Lập chứng từ, kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán và luân chuyển theo đúng quy trình của doanh nghiệp
  • Theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp và thu hồi công nợ
  • Quản lý chứng từ kế toán nội bộ và thuế
  • Thực hiện các công việc liên quan đến ngân hàng: lập UNC, lấy sổ phụ, rút séc, mở bảo lãnh…
  • Lập các báo cáo thu chi định kỳ hàng tuần, tháng, quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của kế toán trưởng
  • Thực hiện các công việc khác do kế toán trưởng phân công.